“สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 โดยบริษัท ออเร็นทัล สปา จำกัด (ปัจจุบันคือ บริษัทบียอนด์ ดิจิทัล จำกัด) ซึ่งได้เล็งเห็นว่าจำนวนบุคลากรผู้ให้บริการทางด้านสปา ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ควรที่จะมีสถาบันเฉพาะ ที่ฝึกสอน อบรมทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านสปา ที่มีทั้งความรู้ความสามารถ และจริยธรรม ให้เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ ภายใต้ปรัชญา “ภูมิปัญญาไทย มาตรฐานสากล” จากประสบการณ์ในธุรกิจสปา อันยาวนานของผู้บริหาร “สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ” จึงเป็นหลักประกันได้อย่างดีว่า คุณภาพของหลักสูตร และวิธีการเรียนการสอนนั้น จะถูกถ่ายทอดสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการนำไปประกอบวิชาชีพได้จริง ทั้งนี้ นักเรียนทุกคนจะได้รับประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีโอกาสที่จะได้รับการบรรจุเข้าทำงานในสปา ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย

ที่ปรึกษา และบริหารกิจการสปา (Spa Consultant and Management)

ได้รับเป็นที่ปรึกษาให้แก่ผู้ที่ลงทุนธุรกิจสปาหลายแห่ง ทั้งในและต่างประเทศ อาทิ
Mandala Spa - เยอรมนี (ปี 2547) ,Orient Spa - ยูเครน (ปี 2548) PacificRegency Suite Hotel - มาเลเซีย (ปี 2549) , Adriatic Palace Hotel - พัทยา (ปี 2550), Sawadee Reflexology Massage - อินเดีย (ปี 2551), Siam Health & Spa – กรุงเทพ (ปี 2551), เรือนดาหลา สปา - กรุงเทพ (ปี 2551), Wellness Medical Spa - พระนครศรีอยุธยา (ปี 2552) , จัสมิน สปา - ปทุมธานี (ปี 2555) , Mizu Nail & Spa – กรุงเทพ (ปี 2555), ต้นข้าว นวดไทย & สปา - สระบุรี (ปี 2555) , La Lunar Spa – สมุย (ปี 2557), The Crystal Wellness & Spa – กรุงเทพ (ปี 2556), Mayya Spa - นนทบุรี (ปี 2558), Ozone Spa - กรุงเทพ (ปี 2558) เป็นต้น

ฝึกอบรมพนักงานสปา (Spa & Massage Therapist Training)

 • สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ ได้ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในการจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ“โครงการต้นกล้าอาชีพ”ในหลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพ และความงามจำนวน 5 รุ่น ในปี 2552 มีผู้สำเร็จการฝึกอบรมทั้งสิ้น 500 คน
 • ฝึกอบรมพนักงานสปาไปทำงาน ณ Heathland Spa – ประเทศมาเลเซีย (ปี 2557 – 2560)
 • ฝึกอบรมพนักงานสปาไปทำงาน ณ Asia El Hana Spa - ประเทศแอลจีเรีย (ปี 2560 – 2561)
 • เดินทางไปฝึกอบรมพนักงานสปา ณ Thai Lanna Spa – สาธารณรัฐประชาชนจีน (ปี 2562)
 • ผู้บริหาร

  ดร.ปรีชา บุญคมรัตน์ (ผู้อำนวยการสถาบัน)
  ปริญญาเอก ด้านบริหารการศึกษา
  • อดีตผู้บริหารโรงเรียนมัธยมศึกษาดีเด่น แห่งประเทศไทย 3 ปีซ้อน

  • อดีตหัวหน้า “โครงการต้นกล้าอาชีพ” จัดอบรมหลักสูตรสปาเพื่อสุขภาพ และความงาม จำนวน 5 รุ่น

  • อดีตหัวหน้าโครงการศึกษาแนวทาง มาตรการ และข้อเสนอแนะทางกฎหมายเพื่อใช้กำกับธุรกิจสถานประกอบการเพื่อสุขภาพในประเทศไทย

  • อดีตหัวหน้าโครงการสปาไทยสู่สากล (การพัฒนาธุรกิจสปา สู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจ)

  นาเดีย บุญคมรัตน์ (รองผู้อำนวยการสถาบัน)
  ปริญญาตรี สถาปัตยกรรมศาสตร์ สาขาสถาปัตยกรรมภายใน (สน.บ.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
  • ใบรับรองผู้ดำเนินการสปาเพื่อสุขภาพ กระทรวงสาธารณสุข

  • ประกาศนียบัตรนวดด้วยน้ำมันหอมระเหย สมาคมแพทย์แผนไทย ประกาศนียบัตรดูแลสตรีหลังคลอด สมาคมแพทย์แผนไทย

  • อดีตกรรมการทดสอบมาตราฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขานักส่งเสริมสุขภาพองค์รวมสปาตะวันตก ระดับ 1

  • อดีตวิทยากรฝึกอบรมผู้สนใจประกอบธุรกิจสปา สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.)

  • อดีตโค้ชและที่ปรึกษาในโครงการสปาไทยสู่สากล (การพัฒนาธุรกิจสปาสู่เกณฑ์คุณภาพธุรกิจ)

  • อดีตผู้จัดการ “ดิ ออเร็นทิสต์ สปา” ผู้เชี่ยวชาญด้านที่ปรึกษาสปา ประสบการณ์ 15 ปี

  ผู้สอน

  ปณิชา บัวเขียว (ครูเก๋)

  การทำงาน

  • ประสบการณ์สอน 13 ปี

  • หลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง จากสมาคมแพทย์แผนไทย

   หลักสูตรนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง จากสมาคมแพทย์แผนไทย

   หลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชั่วโมง จากสมาคมแพทย์แผนไทย

   หลักสูตรนวดสวีดีสจากสถาบันวิชาชีพสปากรุงเทพ

   หลักสูตรแก้นวดอาการ 372 ชั่วโมง จากสมาคมแพทย์แผนไทย

  • ผ่านการการทดสอบมาตรฐานผีมือแรงงานแห่งชาติเมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2559

   ผ่านการอบรมหลักสูตรวิทยากรและครูนวดไทยจากสมาคมแพทย์แผนไทย วันที่ 20 มิถุนายน 2557

   ผ่านการเป็นวิทยากรโครงการต้นกล้าอาชีพเมื่อปี 2553

   ผ่านการอบรมหลักสูตรไทยสัปยะจากกรมพัฒนาผีมือแรงงานจังหวัดพิจิตร วันที่ 25 พฤษภาคม 2549

  ฐานิดา ทิพย์สมบัติ (ครูตาล)

  การทำงาน

  • หลักสูตรนวดไทย 150 ชั่วโมง จากสมาคมแพทย์แผนไทย

   หลักสูตรนวดเท้า 60 ชั่วโมง จากสมาคมแพทย์แผนไทย

   หลักสูตรดูแลผิวหน้า 60 ชั่วโมง จากสมาคมแพทย์แผนไทย

   หลักสูตรนวดน้ำมันหอมระเหย 60 ชั่วโมง จากสมาคมแพทย์แผนไทย

   หลักสูตรวิทยากรและครูนวดไทย จากสมาคมแพทย์แผนไทย

   หลักสูตรผู้ดำเนินการสปา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  • ใบรับรองผู้ดำเนินการสปา กระทรวงสาธารณะสุข

  • อดีต Trainer “THE KLINIQUE (เดอะคลีนิกค์) ”

  • อดีตผู้จัดการ “MAJIA Acupuncture Clinic มาเจียฝังเข็มบางนา”