แนะนำสถาบัน

“สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ” ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน 2550 ซึ่งทางทีมผู้บริหารได้เล็งเห็นว่าจำนวนบุคลากรผู้ให้บริการทางด้านสปา ที่มีอยู่นั้นไม่เพียงพอกับความต้องการของตลาดทั้งใน และต่างประเทศ ควรที่จะมีสถาบันเฉพาะ ที่ฝึกสอน และอบรมทั้งด้านทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อผลิตบุคลากรทางด้านสปา ที่มีทั้งความรู้ความสามารถ และจริยธรรม ให้เป็นมาตรฐานที่ทั่วโลกยอมรับ ภายใต้ปรัชญา “ภูมิปัญญาไทย มาตรฐานสากล”

จากประสบการณ์ในธุรกิจสปา อันยาวนานของผู้บริหาร “สถาบันวิชาชีพสปา กรุงเทพ” จึงเป็นหลักประกันได้อย่างดีว่า คุณภาพของหลักสูตร และวิธีการเรียนการสอนนั้น จะถูกถ่ายทอดสู่ผู้เรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเน้นการนำไปประกอบวิชาชีพได้จริง เมื่อจบหลักสูตร จะได้รับประกาศนียบัตรทั้งภาษาไทย และภาษาอังกฤษ และมีโอกาสที่จะได้รับการบรรจุเข้าทำงานในสปา ทั้งในและต่างประเทศอีกด้วย