img

หลักสูตรนวดสปอร์ต

รายละเอียด

ราคาโปรโมชั่น : 4,500 บาท
ราคาปกติ : 6,000 บาท
ระยะเวลาเรียน :

4 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 086-322-1922
ไลน์ไอดี : @bsathailand

รายละเอียดหลักสูตร

1.ความรู้ทั่วไป

 1. ความหมายและประวัติของการนวดสปอร์ต
 2. วัตถุประสงค์ของการนวดสปอร์ต
 3. ชนิดของการนวดสปอร์ต
 4. การนวดก่อนการแข่งขัน
 5. การนวดระหว่างการแข่งขัน
 6. การนวดหลังการแข่งขัน
 7. จุดเด่นของการนวดสปอร์ต
 8. จรรยาบรรณของผู้นวด
 9. ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด

2.ความรู้เกี่ยวกับการนวด 

 1. การเตรียมงาน
 2. ท่านวดสปอร์ต

3. ฝึกปฏิบัติการนวด 

4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน 

5. การจัดการทางอาชีพ

 1. การหาแหล่งงาน
 2. การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ