img

หลักสูตรวิชาการลดสัดส่วนสลายไขมัน

รายละเอียด

ราคาโปรโมชั่น : 2,500 บาท
ราคาปกติ : 5,000 บาท
ระยะเวลาเรียน :

 2 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 086-322-1922
ไลน์ไอดี : @bsathailand

รายละเอียดหลักสูตร

1.ความรู้ทั่วไป

  1. ความรเู้บอื้งตน้ทางสรรีะวทิยาและกายวภิาคศาสตร์
  2. จรรยาบรรณของผนู้วด 
  3. ข้อควรระวังและขอ้หา้มในการนวด
  4. นวดอยา่งปลอดภยั และถกูวธิี

2.ทฤษฎี ขนั้ตอนในการนวด

  1. การขัดผิว
  2. การนวดสลายไขมัน
  3. การพันแร็ป

3. ฝึกปฏิบัติ

4. ทบทวนการทดสอบความรู้โดยครูผู้สูอน

5. การจัดการทางอาชีพ

  1. การหาแหลง่งาน
  2. การรับงานการกำหนดราคาค่าบริการ