img

หลักสูตรการนวดอายุรเวท (นวดศรีษะแบบอินเดีย)

รายละเอียด

ราคาโปรโมชั่น : 4,500 บาท
ราคาปกติ : 8,500 บาท
ระยะเวลาเรียน :

5 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 086-322-1922
ไลน์ไอดี : @bsathailand

รายละเอียดหลักสูตร

1.ความรู้ทั่วไป

 1. ความหมายและหลกัคา สอนของอายรุเวท 
 2. การแบ่งหมวดของธาตุทั้ง 5
 3. ความสา คญัของ “ตรีโทษะ”
 4. การสร้างความสมดุลประจำแต่ละธาตุ 
 5. จักระทั้ง 7 
 6. ประโยชน์ของการนวด 
 7. ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวด

2.ความรู้เกี่ยวกับการนวด 1

 1. การนวดศรีษะและการกดจุดMarma point (Shiro Abhyanga)
 2. การนวดศรีษะและเปิดดวงตาที่สาม(Shirodhara)

3. ฝึกปฏิบัติการนวด 

4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน 

5. การจัดการทางอาชีพ

 1. การหาแหล่งงาน
 2. การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ