img

หลักสูตรนวดเท้า

รายละเอียด

ราคาโปรโมชั่น : 4,500 บาท
ราคาปกติ : 6,000 บาท
ระยะเวลาเรียน :

5 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 086-322-1922
ไลน์ไอดี : @bsathailand

รายละเอียดหลักสูตร

1.ความรู้ทั่วไป

 1. ประวัติความเป็นมาของการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
 2. สรีระและโครงสร้างของเท้า
 3. ประโยชน์ของการนวดกดจุดสะท้อนเท้า
 4. ข้อควรระวังและข้อห้ามในการนวด
 5. จรรยาบรรณของผู้นวด
 6. มารยาทในการนวด

2.ความรู้เกี่ยวกับการนวด 

 1. การหาตำแหน่งของจุดสะท้อนเท้า
 2. ความสัมพันธ์ของจุดสะท้อนเท้าและอวัยวะต่างๆ
 3. การเตรียมงาน และอุปกรณ์ที่ใช้ในการนวด
 4. วิธีการพันผ้าห่อเท้า

3. ฝึกปฏิบัติการนวด 

4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน 

5. การจัดการทางอาชีพ

 1. การหาแหล่งงาน
 2. การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ