img

หลักสูตรนวดสวีดิช

รายละเอียด

ราคาโปรโมชั่น : 4,500 บาท
ราคาปกติ : 6,000 บาท
ระยะเวลาเรียน :

5 วัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

โทรศัพท์ : 086-322-1922
ไลน์ไอดี : @bsathailand

รายละเอียดหลักสูตร

1.ความรู้ทั่วไป

  1. ประวัติความเป็นมาของการนวดสวีดิช 
  2. ความรู้เรื่องกายวิภาคศาสตร์และสรีระวิทยาที่เกี่ยวกับการนวด
  3. จรรยาบรรณของผู้นวด
  4. ข้อห้ามข้อควรระวังในการนวดสวีดิช

2.ความรู้เกี่ยวกับการนวด 

  1. เทคนิคการนวดสวีดิช – Effleurage – Petrissage – Friction – Tapotement
  2. การเตรียมงาน
  3. ท่านวดสวีดิช

3. ฝึกปฏิบัติการนวด 

4. ทบทวน การทดสอบความรู้โดยครูผู้สอน 

5. การจัดการทางอาชีพ

  1. การหาแหล่งงาน
  2. การรับงาน การกำหนดราคาค่าบริการ